Banmo Phatthananukul School

ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

ครูดุลยวิทย์ นิทรัพย์ ครูวชิรวิทย์ แสงกุล และ ครูศิธา สุธาวุฒิ เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน การคิดเชิงออกแบบศาสตร์การสอนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ "Design Thinking in Education"
วันที่ 12 กันยายน 2563
เข้าร่วมงาน "ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน จากใจ สพม.4" โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563
จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากร จากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"
วันที่ 9 กันยายน 2563
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ จัดทำแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2563
ดร.กุสุมาวดี คีรี บรรยายในหัวข้อ "พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10" ให้แก่ ผู้เข้าอบรมในโครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 5 กันยายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ