Banmo Phatthananukul School

คลิกที่นี่
ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2559 (SAR)
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
Obec Mail
ข้อมูล สพม. 4
DMC
EMIS
E-Office
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
สุธีวิทยา
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม โครงการสัมมนาการเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร และจัดการพลังงาน ครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563
10 มกราคม 2563
วงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมบรรเลงเพลง ในพิธีเปิดงานกีฬาสีภาย โรงเรียนดอนพุดวิทยา
10 มกราคม 2563
คณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ 2563 ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
9 มกราคม 2563
ร่วมพิธีเปิดซุ้มเกียรติคุณ คุณหญิงประเทียบ ชลทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
9 มกราคม 2563
รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญู ช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
7-8 มกราคม 2563
ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ คุณครูพลศึกษาคนใหม่
7 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทางการศึกษาต่อ