Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พระธรรมฑูต มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนบ้านหมอ
ได้รับเกียรติจาก "พระธรรมฑูต" มาบรรยายธรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาพข่าว : ครูศศศรัณย์ นิ่มทัศนศิริ