Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.6/5
22 พฤษภาคม 2560
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.6/5
สายการเรียนช่างอุตสาหกรรมสู่การฝึกงาน
ณ ห้องโศคทัศนศึกษา โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560