Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการเดินสวนสนามและการกล่าวคำปฏิญาณ
30 มิถุนายน 2560
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"