Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
22 กันยายน 2560
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เส้นทางเเห่งความภาคภูมิใจสู่เส้นชัยวัยเกษียณ
-ครูลัดดา ภู่นภาอำพร
-ครูประเวส กองนาค
-ครูรัชนี ขาวพระไพร
-ครูขนิษฐา ก่อเกิดกูล