Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

100 ปี ธงไตรรงค์
29 กันยายน 2560
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล
100 ปี ธงไตรรงค์ ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย ความภาคภูมิใจของคนไทย