Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
29 กันยายน 2560
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)