Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่
3 มกราคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ยินดีต้อนรับคุณครูชัชชญา บุญจันทร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสู่รั้ว พ.ก.ด้วยความยินดียิ่งค่ะ