Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของคุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง
4 มกราคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" นำโดยท่านผู้อำนวยการสมบัติ เขม้นเขตรการ และรองเวียงชัย ลุนภูงา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ของคุณครูพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง ณ วัดบ้านหมอ