Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สอบถามพฤติกรรมสุขภาพ
25 มกราคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีและงานเวชปฏิบัติฯรพ.บ้านหมอได้มาให้นักเรียน ม.2 และ ม.5 ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพโดยการสุ่ม และทำกิจกรรมกลุ่มกับนักเรียน ม.5