Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่3
8 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สนาม อบจ.สระบุรี
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่3 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ณ สนาม อบจ.สระบุรี