Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รับฟังบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน
23 กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ยินดีต้อนรับชมรมคนรักในหลวง
รับฟังบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน