Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2561
26-27 พฤษภาคม 2561
โรงแรมเมาท์เท่นบีช พ้ทยาใต้ จังหวัดชลบุรี