Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมด้วยคณะครูตัวแทนจาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2560 สู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม และมี นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้