Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ผอ. ร่วมเป็นกรรมการประกวดสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี
31 พฤษภาคม 2561
สนามกีฬากลางจังหวัดสระบุรี
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เป็นกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 โดยมีท่าน ดร.สมุทร สมปอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าประกวด
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสระบุรี