Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

นำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เข้มข้น
1 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
วันที่ศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง
"คิด เขียน เรียน ทำ ไปพร้อมกับทูตสะเต็ม"ผ่านการนำเสนองานวิจัยวิทยาศาสตร์
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เข้มข้น)
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จำนวน 13 คน

ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
คณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอขอบคุณคณาจารย์
จากสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่

อาจารย์ณัฐวุฒิ จั่นทอง

อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก

อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล

และ อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

ที่ให้ความอนุเคราะห์ และเป็นที่ปรึกษางานวิจัย มอบประสบการณ์และความรู้ให้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์(เข้มข้น)
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี