Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
2 มิถุนายน 2561
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
นำนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เป็นประธานเปิดการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย
พร้อมด้วย นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการ
นางเพชราภรณ์ อยู่นาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
และ นางกอบแก้ว สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โดยมี นายชวา หมื่นมี ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ครูจารุณี เบ้าสุด เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น

ทางโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ได้ส่ง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัล ดังนี้

เด็กหญิงอารียา นกยาง ม.3/1 รางวัลชมเชยพินิจวรรณคดี ระดับ ม.ต้น
ครูวรรณภรณ์ ภูยาดาว ครูผู้ฝึกสอน

นางสาวชนาทิพย์ ยิ้มละมัย ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การย่อความ ระดับ ม.ปลาย
ครูเพียงใจ คำพู ครูผู้ฝึกสอน

และ นางสาวปนัดดา แสงแก้ว ม.6/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย ครูจารุณี เบ้าสุด ครูผู้ฝึกสอน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง พ.ก.