Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการทบทวนความรู้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา
2-3 มิถุนายน 2561
โรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมเป็นวิทยากรโครงการทบทวนความรู้การจัดการเรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1
ที่โรงเรียนหน้าพระลานพิบูลสงเคราะห์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี