Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
5 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ดร. กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
โดยมี นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ การจัดประกวดดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีทั่วประเทศ ในโครงการ “ส่งเสริมลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และมอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เป็นผู้จัดประกวดฯ