Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่"
8 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
วันที่ศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ได้จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่"
โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียนในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
ให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี
โดยเริ่มกิจกรรมการสะสางสิ่งของในห้องเรียน
และทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของแต่ละคณะสี พร้อมทั้งรณรงค์ช่วยกันรักษาความ
สะอาดของโรงเรียนทุกบริเวณ ให้ถูกสุขลักษณะ