Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมเป็นกรรมการตัดสินสวนสนามลูกเสือระดับจังหวัด
11 มิถุนายน 2561
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการฝ่ายตัดสิน
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัดสระบุรี
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ร่วมด้วย นายกฤษณธพงศ์ คงรื่น
ปฏิบัติหน้าคณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดระเบียบแถว
นายศิธา สุธาวุฒิ นายอรรถวุฒิ แสนจันทร์ และ
นายดุลยวิทย์ นิทรัพย์ ปฏิบัติหน้าคณะกรรมฝ่ายประชาสัมพันธ์
โดยในงานมีนายบพิตร วงศ์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ ลูกเสือ-เนตรนารี ที่เข้าประกวด
และ นายเกรียงศักดิ์ บุญศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้