Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ผอ.กุสุมาวดีเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
13 มิถุนายน 2561
โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ครั้งที่ 3/2561
ณ ห้องประชุมภูมิรัตน โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จังหวัดสระบุรี
โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุม