Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้ารับการประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
20 มิถุนายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
คุณครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกับงานแนะแนว และงานสารสนเทศ
เข้ารับการประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561