Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันอัคคีภัย
22 มิถุนายน 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านหมอ
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านป้องกันอัคคีภัย
โดยจัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ
โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านหมอ