Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

นิเทศติดตามนักเรียนช่างฯ ฝึกงาน
25 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
คณะครู คุณครูอุทิษา อ่วมมั่น คุณครูสาโรช โฉมวัฒนา ได้ออกเยี่ยมชมและนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์ทักษะการปฏิบัติงานและการฝึกประสบการณ์ตรงจากการทำงานของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" แผนการจัดการเรียนรู้สายช่างอุตสาหกรรม
ณ เทศบาลบ้านหมอ , เทศบาลตลาดน้อย , การไฟฟ้าบ้านหมอ , และอู่เล็กการช่าง
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การสำเร็จการศึกษา และนำความรู้ทักษะกระบวนการที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต หรือต่อยอดการเรียนรู้ไปในระดับที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป..