Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561
26 มิถุนายน 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลบ้านหมอ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"โดยมี ว่าที่เรือตรี ศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธานเปิดและอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นทำการปล่อยปริ้วขบวนเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดออกเดินรอบชุมชนและมีการแสดงละครต่อต้านยาเสพติดจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1