Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
29 มิถุนายน 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เป็นประธานในการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
โดยมี คุณครูสุวิทย์ อิ่มประไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เป็นผู้กล่าวรายงาน