Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีทบทวนคําปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดสระบุรี
1 กรกฎาคม 2561
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ร่วมส่งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วม
พิธีทบทวนคําปฏิญาณตนและสวนสนามของคณะลูกเสือและเนตรนารีจังหวัดสระบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีและ ดร.สมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน