Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
3 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
นอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ
โดยมี ดร.บุญส่ง เกิดหลำ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ เป็นประธานในการประชุม
โดยมีคุณครูสุวิทย์ อิ่มประไพ ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ