Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

หยดโฮมีโอพาธีย์ ครั้งที่ 1/61
2 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รร.บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหมอ หยดโฮมีโอพาธีย์ ครั้งที่ 1/61 เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียนทุกคน
โดยมีคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น ช่วยหยดให้กับนักเรียน