Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ
8 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" และคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ มอบกระบอกน้ำที่ได้รับจากการสนับสนุนของ
บริษัท แลคตาซอย จำกัด จากการประสานงานของ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เพื่อแจกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกระดับชั้น มีกระบอกน้ำใช้ดื่มน้ำโดยในวันเดียวกันนี้ งานอนามัยโรงเรียนได้จัดอบรมนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการ จำนวน 44 คน ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมสูงด้วยไข่ ผัก กระโดด นม นอน
เพื่อแก้ปัญหาเด็กเตี้ย ให้เติบโตสมวัย แข็งแรงทั้งร่างกายและสมอง โดยทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ทั้งนี้ ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ได้มอบนมถั่วเหลืองแลคตาซอย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด จากการประสานงานของ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ให้แก้นักเรียนทั้ง 44 คน