Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค
9 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561
งานอนามัยโรงเรียนได้จัดอบรมนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการ ภายใต้โครงการบ้านหมอวัยใส ใส่ใจสุขภาพ Change Food,Change Life กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค โดยทีมวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี