Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

แข่งขันวันวิทย์ อพวช.
9 สิงหาคม 2561
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2561
เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
ได้ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการดังต่อไปนี้
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
และ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปลาย
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต