Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประจำปี 2561
24 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561
งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนประจำปี 2561โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระพุทธบาทณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”