Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นักเรียน ประจำปี 2561
21-28 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ขอขอบคุณงานเวชปฏิบัติฯ รพ.บ้านหมอ นำทีมโดยแพทย์คุณมณฑา เดชะ มาตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 และ มัธยมศึกษาปีที่4 ทุกห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 และ 28 สิงหาคม 2561