Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ของครูผู้ช่วย
28 สิงหาคม 2561
โรงเรียน บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" และคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ของครูผู้ช่วย
1. นางสาวนิตย์ยา ทองบุญ
2. นางภิรชามญชุ์ แสงสว่าง
เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และ บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย
ให้สามารถปฎิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้