Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง
28-30 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก