Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

สัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง
11 กันยายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"เข้าร่วมสัมมนาผู้อำนวยการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร