Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมสรุปผลโครงการวิจัย ประจำปี 2561
14 กันยายน 2561
ห้องประชุมอาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ดร.กุสุมาวดี คีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"เข้าร่วมประชุมสรุปผลโครงการวิจัย ประจำปี 2561 การนำเสนอสรุปผลงานวิจัย เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารจัดการ 4 M ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน" ประจำปี 2561สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การดำเนินโครงการวิจัย ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์แผนงานโครงการที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา