Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบทุนการศึกษาจากนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล
18 กันยายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 18 กันยายน 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากนายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจเรียนและขาดปัจจัยในการศึกษา ในนามของโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" และนักเรียนทุกคนขอขอบคุณครับ