Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19 กันยายน 2561
อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ร่วมส่งคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมและโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ตามโครงการของ การจัดการเรียนการสอน
วิชาการโปรแกรมหุ่นยนต์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ อาคารจามจุรี 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย