Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4
23-25 พฤศจิกายน 2561
หอประชุมชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมส่งนักเรียนตัวแทนสภานักเรียน ได้แก่ นางสาว ช่อผกา เขียวสะอาด นาย กิตธิกรณ์ กุลวัฒน์ชัยสีห์
นาย พีรพัฒน์ จันทร์กลั่น เข้าร่วมการอบรมโครงการเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 4 โดย "นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 5" ณ หอประชุมชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี