Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ส่งนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาสีภายใน
14 ธันวาคม 2561
โรงเรียนดอนพุดวิทยา
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ส่งนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกีฬาสีภายใน ดอนพุดเกมส์ ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยา