Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561
23 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับเปลี่ยนแผนการเรียนของนักเรียน
โดยมี ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมทองอยู่อนุสรณ์ โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"