Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
24 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904
"หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ชุด 6B สังกัดมณฑลทหารบกที่ 18 จังหวัดสระบุรี จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. พ.อ.เฉลิมเกียรติ ลาดมะโรง รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 18 กองทัพภาคที่ 1
2. นายชาญชัย คมานิคม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. นายอนันต์ สุขดี รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
4. นายกนก พงศ์เพิ่ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาทน้อย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
5. นางกุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
6. นางสาวกิตติยา สุปันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ และผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 18 พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ
เพื่อรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61
"เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" และเสนอแผนดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 กรกฎาคม 2562