Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
3-5 มกราคม 2562
ค่ายลูกเสือไพรพนา นครนายก
วันที่ 3-5 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ นำโดย ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี จำนวน 597 นาย
เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น
เป็นพลเมืองดี รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ ได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม
ณ ค่ายลูกเสือไพรพนา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562