Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันที่ 10 มกราคม 2562
นายจำเรียง พันธ์แก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหมอ พัฒนานุกูล จบการศึกษาเมื่อปีการศึกษา ๒๕๒๕/๒๕๒๘ พร้อมเพื่อนๆ รวมจำนวน ๙ คน มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนการศึกษาดังนี้
๑.นายชาลี แจ้งรัมย์ สามีคุณมาลัย ศรวิเศษ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๒.นายจำเรียง พันธ์แก้ว จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๓.นางสาวอภิชดา เฉลิมพจน์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔.นายสมชาย คล้ายเนียม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๕.Mr.Muneomi Okawa สามีคุณวัลภา อภิญญา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๖.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิพรเอ็นจิเนียริ่ง จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๗.นายวรรณศ์ไชย อภิญญา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
๘.นายคำนวณ บางเขียว จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
๙.นางนงเยาว์ เต็งจารึกชัย จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท
โดยมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ม.๑ – ๖ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม ๘ กลุ่ม ชั้นเรียนละ ๑ คน รวม ๔๘ คน โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกท่าน