Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของการศึกษาพิเศษ
14 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ของการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) และกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ )
ทั้งใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
โดยมีผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
1. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ม.1-ม.3" ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทาง
การได้ยิน ม.1-ม.3" ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
3. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น" ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
4. การแข่งขันการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
5. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3" ได้รางวัลระดับเหรียญทองทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
6. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น" ได้รางวัลระดับเหรียญทองทอง รองชนะเลิศอันดับ 2

และมีผลการแข่งขันระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ดังนี้
1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
2. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทาง
การเรียนรู้ ม.1-ม.3
ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทาง
การได้ยิน ม.1-ม.3
ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง