Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

ร่วมฝึกประสบการณ์ และทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
14 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2561 และ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
สายการเรียนวิทยาศาสตร์(เข้มข้น) จำนวน 17 คน ร่วมฝึกประสบการณ์ และทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัย มีความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง โดยให้ความอนุเคราะห์ เครื่องมือ อุปกรณ์
สารเคมีในการทำงานวิจัย นอกจากนี้ยังแต่งตั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ จำนวน 4 ท่าน คือ
ดร.พิชิต โชดก ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ดร.เพชรพิกุล วางมูล และ ดร.ปรัชวนี พิบำรุง ช่วยกำกับดูแลและให้ความช่วยเหลือ