Banmo Phatthananukul School

กิจกรรมโรงเรียน

เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" ให้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
16 มกราคม 2562
ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2562
ดร.กุสุมาวดี คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" ร่วมเป็นหนึ่งในคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" ให้การบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
ณ หอประชุมอาคารประมณฑ์ ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี